Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Jste-li spotřebitel do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost se sídlem PLYNOP s.r.o., Hodonínská 12, 696 21 Prušánky

      identifikační číslo: 29208351

      formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než -0.000,- Kč vč. DPH

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, není-li níže uvedeno jinak.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ponesete náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.3 Jste-li podnikatel Prodávající není povinen vrátit platby do 14 dnů dle čl. 2.1. pokud má důvodné podezření, že se zbožím bylo nakládáno způsobem neslučujícím se s jeho povahou funkcemi a vlastnostmi a zboží bylo Vámi poškozeno, některým ze způsobů uvedených v čl. 3.1. Prodávající je v tomto případě oprávněn provést diagnostiku zboží v autorizovaném servisu a platby Vám vrátit nejpozději do 40 dnů ode dne vrácení zboží.

3. Odpovědnost za vrácení poškozeného zboží

3.1 Po vrácení zboží nadále odpovídáte  za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a to i za předpokladu, že poškození bude zjištěno dodatečně při následné kontrole, nejpozději však do 40 dnů od den přijetí zboží. Tímto nakládáním se rozumí, zejména poškození vzniklá :

 

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

3.2  Poškodí-li kupující zboží výše uvedeným způsobem a toto je opravitelné, je prodávající  oprávněn přefakturovat/nárokovat po kupujícím náklady autorizovaného servisu za diagnostiku i opravu vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

Formulář odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Pro součástky vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro uznání záruky vypsán protokol odbornou servisní firmou jejíž pracovník je odborně způsobilý dle vyhlášky k tomu určené. V případě, že nebude doložen doklad o odborné způsobilosti nebude reklamace uznána.

Zašle-li spotřebitel/podnikatel takovou součástku prodejci na zpět bez řádně vyplněného protokolu nebo chybějícího protokolu, bude vyzván e-mailem nebo SMS- zprávou o dodání protokolu.

Nebude-li prodejci protokol dodán do 14. dnu od přebrání zásilky, bude zásilka vrácena/odeslána zpět na uvedenou adresu kupujícího. Náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Taková zásilka je vždy posílána na dobírku a to v minimální výši 150,- .

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu :

adresu sídla :

mobil číslo :

e-mailovou adresu podnikatele:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)

datum obdržení (*)

Číslo daňového dokladu, faktury :

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování vraceného zboží :

 

Upozorňujeme, že uznání záruky zboží závisí na rozhodnutí výrobce daného produktu ne na prodávajícím!